Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viabeinthe beinthe
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viabeinthe beinthe

July 18 2017

2957 1287 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viabeinthe beinthe
0071 ec9b 500
Reposted fromikhakima ikhakima viabeinthe beinthe

July 09 2017

3632 dbce 500
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viadrunkwhipster drunkwhipster
4272 3bc2 500
Reposted fromsosna sosna
4598 e7f2 500
Reposted fromkaiee kaiee
4686 dac5
Reposted fromkliann kliann
2655 d5c8 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Być może ma rację, bo nie licząc niektórych rodzajów raka, wszystko co spotyka ludzi, wyrządzają sobie sami.
— Jakub Zulczyk
Reposted fromitwaslove itwaslove viacytaty cytaty
3188 d9c2 500
aż pewnego dnia postanawiasz, że na zdjęciu w tle będziesz mieć jeżyka. i już jest lepiej...
Reposted frompierdolony pierdolony

July 02 2017

Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Stanisław Ignacy, Witkacy, Pożegnanie jesieni
Reposted fromnatelle natelle
3013 823e 500
5338 7979 500
6651 04c9

nereydes:

Vieux-Nice, France

Reposted fromsokkas sokkas
1955 95df
Reposted fromsugarsmokes sugarsmokes
2943 c511 500
Reposted fromthatswhysusi thatswhysusi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl